JAK ŽÍT DLOUHO.cz

Znovunastolení a udržení rovnováhy jakékoliv části těla s cílem dospět opět k rovnováze.

KOŠÍK

 x 

košík je prázdný

Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.jakzitdlouho.cz/ a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (zákazníka, spotřebitele).

Provozovatelem internetového obchodu http://www.jakzitdlouho.cz/ je Ing. Kálecký Miroslav, Škrovád 124, 53821 Slatiňany, IČO 11031450 za účelem prodeje zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://www.jakzitdlouho.cz/.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

ODPOVĚDNÁ OSOBA ZA PROVOZ E-SHOPU:

Kalmex
Ing.Miroslav Kálecký
Škrovád 124
538 21 Slatiňany
IČO11031450
 
č.účtu:341903419/2010
email:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
shop : 
http://jakzitdlouho.cz/

VYMEZENÍ POJMŮ 

SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA

– Smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně kupující a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

PRODÁVAJÍCÍ (DODAVATEL)

– Je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

KUPUJÍCÍ (ZÁKAZNÍK)

– Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.

     KUPUJÍCÍ SPOTŘEBITEL: Je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

     KUPUJÍCÍ, KTERÝ NENÍ SPOTŘEBITEL: Je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která nakupuje výrobky nebo užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, který se ho týká a obchodním zákoníkem.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

– Smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím v tomto dokumentu. Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými a účinnými v momentě odeslání své objednávky a je jimi vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před vlastním uskutečněním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil, a že s nimi souhlasí.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

– Každá objednávka odeslaná kupujícím je považována za závaznou. Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři.

– Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

– Pro účely kupní smlouvy je platná nabídka zboží včetně kupní ceny zveřejněné na serveru v době odeslání objednávky kupujícím.

– Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce.

– Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce.

– Pro potřeby vyřizování objednávek a nabízení služeb shromažďujeme se souhlasem uživatele následující osobní údaje:

     jméno

     příjmení

     adresa

     e-mail

     telefon

Údaje shromažďujme, dokud uživatel nepožádá o jejich odstranění.

REKLAMACE, ZÁRUKA  A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Doživotní pozáruční servis zdarma

Na veškeré námi nabízené a prodávané zboží se vztahuje záruka 24 měsíců. Záruka 24 měsíců se nevztahuje na opotřebení běžným užíváním a používáním výrobků.

Kupující spotřebitel má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Zboží doporučujeme odeslat zpět na adresu provozovny v neporušeném stavu, nejlépe také v neporušeném obalu, včetně veškerého příslušenství, na vlastní náklady.

Záruční podmínky, rozpor s kupní smlouvou a samotný proces reklamace a uplatnění práv z odpovědnosti za vady najdete v našem reklamačním řádu.

ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

V případě, že se zákazník rozhodne objednávku zrušit, je třeba, aby ihned informoval provozovatele obchodu (písemně, e-mailem nebo telefonicky) – dříve, než bude zboží vyexpedováno a odesláno zákazníkovi. Objednávka je pak bezplatně stornována. Je-li zboží již vyexpedováné, ponese spotřebitel v případě odstoupení od kupní smlouvy náklady spojené s navrácením zboží.

Kupující spotřebitel má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno, na vlastní náklady, na adresu provozovny ve lhůtě uvedené v předchozí větě. V případě, že prodávající obdrží zboží porušené, má právo žádat po kupujícím náhradu škody.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. V případě odstoupení od kupní smlouvy ze strany spotřebitele má spotřebitel nárok pouze na vrácení finančních prostředků za dopravné v nejnižší nabízené výši (v případě, že si zvolil dražší způsob dopravy). V případě odstoupení od kupní smlouvy nese kupující náklad spojený s navrácením zboží.

Kupující spotřebitel má právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy bez udání důvodů a bez jakékoliv sankce. K zásilce musí být přiloženy veškeré dokumenty, a to včetně faktury, nebo musí být vznik smlouvy jinak hodnověrně prokázán. Zákazník odešle vrácené zboží na adresu provozovatele. Prodávající vrátí kupujícímu již zaplacenou kupní cenu nebo její část (odpovídající kupní ceně zaplacené za zboží), na jím udané číslo bankovního účtu nebo jinak, na základě vzájemné dohody, a to nejpozději do 14 dnů od okamžiku odstoupení od kupní smlouvy. Společně s vráceným zbožím nám, prosím, zašlete i vyplněný formulář o odstoupení od smlouvy.

Prodávající má právo zamítnout vyřízení objednávky v případě, kdy množství objednaného zboží neodpovídá obvyklému množství zboží určenému pro osobní spotřebu. Pokud nastane spor o to, kolik je obvyklé množství zboží pro běžnou osobní spotřebu, je vždy rozhodující stanovisko prodávajícího. Nákupy zboží, jež je určeno ke komerčním účelům, jsou na maloobchodních stránkách http://www.jakzitdlouho.cz výslovně zakázány. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku podle § 1818, § 1820 až 1840 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského Zákoníku. Pokud tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího telefonicky, nebo e-mailem za účelem dohody o dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným nebo zrušení objednávky apod.). Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Kupující, který není spotřebitelem (dále jen “kupující nikoli spotřebitel“), je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a dále pak obchodním zákoníkem.

VYŘÍZENÍ OBJEDNÁVKY

Po odeslání objednávky přijde na vaši e-mailovou adresu automatické potvrzení. Objednávky na zboží označené „skladem“ přijaté do 10.00 vyřizujeme nejpozději následující pracovní den, pokud není některé zboží v tu dobu skladem, budete vyrozuměni o termínu dodání kompletní objednávky.

INFORMACE O MOŽNOSTECH DOPRAVY A PLATBY NALEZNETE ZDE.

 

ceník: přeprava do zasilkovny do 5kg         platba ma účet    70,-Kč                  dobírka   80,-Kč

      přeprava na adresu (DPD) do 5kg          platba ma účet  100,-Kč                 dobírka 130,-Kč

nad 5kg  přeprava do zasilkovny                                           125,-Kč                 dobírka 140,-Kč

        na adresu DPD                                                               135,-Kč                               160,-Kč

Ceny a platnost nabídky

Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit. Součástí dodávky je vždy řádný daňový doklad. Pokud máte zboží objednané, platí cena, za kterou jste objednali, bez ohledu na pozdější změny. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

Na zboží označené jako akční nelze uplatnit žádnou slevu!

Výše poskytovaných slev, jejich platnost a podmínky uplatnění jsou vždy uvedeny u příslušného produktu, na dárkovém poukazu nebo prostřednictvím jiné kreativy.

Obrázky produktů mohou být u některých produktů pouze ilustrační.

REKLAMACE – ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující spotřebitel právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího spotřebitele buď výměnou věci a nebo její opravou. Není-li však takový postup možný, může kupující spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo může kupující od smlouvy odstoupit.

To ale neplatí, pokud kupující spotřebitel před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl, a nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Rozporem s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc nemá jakost a užitné vlastnosti, které jsou smlouvou požadované prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že neodpovídá požadavkům právních předpisů, není v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a neodpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

ZÁRUČNÍ DOBA

Na veškeré zboží je poskytována záruční doba 24 měsíců.

Záruka se pak nevztahuje na následující případy:

     Zboží bylo poškozeno nevhodným, nebo neodborným zacházením.

     Zboží bylo poškozeno přírodními živly.

     Zboží bylo poškozeno běžným opotřebením.

     Zboží bylo již otevřeno.

REKLAMACE A JEJÍ UPLATNĚNÍ

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky tato práva:

     Nejde-li o zásadní porušení kupní smlouvy: právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady; právo na výměnu vadného zboží, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné a není-li takový postup možný; právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy.

     Jde-li o zásadní porušení kupní smlouvy bránící řádnému užívání zboží: právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy.

     Nejde-li o zásadní porušení kupní smlouvy, vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží: právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy.

     Jde-li o zásadní porušení kupní smlouvy, které nebrání řádnému užívání věci, a nepožaduje-li výměnu věci: právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

Kupujícímu je doporučeno dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Kupující může oznámit oprávněnou reklamaci jednou z následujících možností:

     Na e-mailovou adresu provozovatele: http://www.jakzitdlouho.cz.

     Poštou na adresu provozovatele (viz níže).

     Telefonicky na tel. č.: 774 774 423.

     Osobním doručením na adresu provozovatele (viz níže).

Zaslat nebo osobně doručit reklamované zboží, nejlépe v originálním obalu nebo jiném vyhovujícím přepravním obalu, s popisem závady a kopií prodejního dokladu, na adresu provozovatele: Kálecký Miroslav, Škrovád 124, 53821 Slatiňany.

Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, i způsob provedení opravy a dobu jejího trvání. Reklamaci je možno považovat za vyřízenou až v okamžiku, kdy tuto skutečnost ohlásí obchodník spotřebiteli nehledě na to, zda byla reklamace zamítnuta či uznána. Obchodník kontaktuje spotřebiltele pomocí e-mailové adresy spotřebitele.

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději pak do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Při nedodržení lhůty pro vyřízení reklamace má pak spotřebitel právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy.

 

V případě oprávněné reklamace má spotřebitel právo na náhradu nákladů spojených s reklamací. V případě neoprávněné reklamace je prodávající povinen vydat písemné odůvodnění tohoto zamítnutí a zároveň spotřebitel nemá nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo  přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka vymazat z naší databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické, a jsou přístupné pouze provozovateli prodejny. Fy KALMEX, uchovává pro marketingové účely a pro účely zlepšování služeb zákazníkům tyto osobní údaje:

      jméno a příjmení

      doručovací adresa

      e-mailová adresa

Kdykoliv můžete požádat o změnu či vymazání údajů emailem.

Zásady zpracování osobních údajů

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosíme, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

1. Kdo je správce?

 • Správce Vašich osobních údajů je („Poskytovatel“ nebo „Správce“). Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce samostatně.

2. Kontaktní údaje

 • Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kdykoliv kontaktovat na email: infoTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

3. Prohlašujeme

 • Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že: budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

4. Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • poskytování služeb, plnění smlouvy
  vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, telefon,  jméno, příjmení,pohlaví, datum, čas a místo narození,  nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy včetně dodání zboží.
 • vedení účetnictví
  Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
 • marketing - zasílání newsletterů
  Vaše osobní údaje (e-mail, jméno příjmení, pohlaví, rodné údaje), na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání personifikovaných obchodních sdělení.
  Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky.
  Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
 • Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

5. Cookies

 • Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.
 • Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

6. Zabezpečení a ochrana osobních údajů

 • Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

7. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
 • Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.
 • Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
 • Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)
 • Právo na přenositelnost
  Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme/pošlu ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní.
 • Právo na výmaz (být zapomenut)
  Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje od  ze našeho systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.
 • V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.
 • Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
  Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.
 • Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
  E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme, jste-li náš zákazník na základě našeho/mého oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

10. Mlčenlivost

 • Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018

PŘÍSLUŠNOST SOUDU A ROZHODNÉ PRÁVO

Kupující, který nákupem zboží souhlasil s obchodními podmínkami, se zavazuje, že bude spory řešit u českého soudu. Spory se míní: veškeré náležitosti s prodejem, vrácením zboží, zamítnutí reklamací, cenami zobrazenými na webových stránkách v době prodeje aj.

Pokud mezi prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. 

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ

Tyto obchodní podmínky platí od 2. března 2018, a jsou vždy platné ve znění uvedeném na webových stránkách provozovatele http://www.jakzitdlouho.cz v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Odesláním elektronické objednávky kupující souhlasí s obsahem a podmínkami obchodního systému provozovaného na webových stránkách http://www.jakzitdlouho.cz, platných v den odeslání objednávky, a to včetně ujednání o cenách a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení lze kdykoliv odvolat. Odesláním objednávky bere kupující současně na vědomí, že v případě odstoupení od smlouvy nese dle §1829 odst. 1 občanského zákoníku spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží.